Hỗ trợ trực tuyến

SAO KẼM-N

Mã sản phẩm: G8NN-09
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Phân bón lá siêu ra rẫ, chống vàng lá, thối rễ, tăng kháng bệnh, ngăn ngừa vi khuẩn.